Wiadmomości

Kogo można zwolnić ze szkolenia okresowego?

22 października, 2013 1 Komentarz

Ze szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można zwolnić tylko te osoby, które: okażą aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego bhp w okresie (6 miesięcy – pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami lub 12 m-cy – pozostałe grupy zawodowe) u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego oraz osoby, które w tym samym terminie odbyły …

Więcej

Kto podlega szkoleniu okresowemu?

20 października, 2013 Brak Komentarzy

Szkoleniu okresowemu z zakresu bhp są poddawani wszyscy pracownicy. Zakres i częstotliwość szkoleń okresowych bhp jest uzależniony od rodzaju pracy wykonywanej. Osoby podlegające szkoleniu okresowemu zostały podzielone na następujące grupy: pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robot­niczych, pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, oraz inne osoby których praca polega m.in na kierowaniu pracownikami, pracownicy służby BHP, pra­cownicy …

Więcej

Jak należy dokumentować odbycie szkolenia wstępnego przez pracownika?

12 października, 2013 Brak Komentarzy

Szkolenie wstępne powinno zakończyć się wypełnieniem i zamieszczeniem w aktach osobowych pracownika karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wzór takiej karty jest zamieszczony w załączniku nr 2 do rozporządzenia MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego czyli szkolenia wstępnego powinno być po­twierdzone …

Więcej

W jaki sposób odbywa się instruktaż stanowiskowy?

10 października, 2013 Brak Komentarzy

Instruktaż stanowiskowy czyli druga cześć szkolenia wstępnego odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik bę­dzie pracował. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wy­konywania pracy. Powinien on obejmować następujące etapy: rozmowę wstępną pomiędzy instruktorem (np. przełożony pracownika, mistrz, brygadzista) a szkolonym pra­cownikiem, pokaz …

Więcej

Kto prowadzi instruktaż ogólny?

05 października, 2013 Brak Komentarzy

Instruktaż ogólny czyli drugą cześć szkolenia wstępnego powinien prowadzić: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może go przeprowadzić również pracownik wyznaczony przez pracodawcę, po­siadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie …

Więcej