Jak udokumentować szkolenie okresowe pracownika?

Jak udokumentować szkolenie okresowe pracownika?
17 marca, 2017 Brak Komentarzy

Po każdym szkoleniu okresowym należy prawprowadzić egzamin. Pozytywne zdanie egzaminu oznacza zaliczenie szkolenia okresowego. Każdemu pracownikowi, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym organizator szkolenia wystawia zaświadczenie.

Zaświadczenie powinno być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsza strona zaświadczenia powinna zawierać następujące informacje:

  • dane kursanta,
  • dane organizatora szkolenia,
  • nazwę szkolenia, jego cel oraz czas trwania,
  • miejsce i datę wydania zaświadczenia,
  • numer zaświadczenia wg rejestru,

Druga strona zaświadczenia powinna zawierać tematykę szkolenia. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Dodatkowo pracodawca oraz organizator szkolenia powinni zapewnić następującą dokumentację:

  • program szkolenia,
  • dziennik zajęć,
  • protokół z przebiegu egzaminu oraz
  • rejestr wydanych zaświadczeń.

Napisz komentarz